IVQ2010 – Извештаи за обемот и содржината на работа на Друштвата за осигурување за периодот 01.01 – 31.12.2010