IVQ2012 – Извештај за содржината и обемот на работа на друштвата за застапување во осигурувањето за периодот 01.01.2012 – 31.12.2012