IVQ2016 – Извештај за содржината и обемот на работа на осигурително брокерските друштва за периодот 01.01.2016 – 31.12.2016