IVQ2017 – Извештаи за обемот и содржината на работа на Друштвата за осигурување за периодот 01.01-31.12.2017 (коригирана верзија бр. 2)