IVQ2019 – Извештај за содржината и обемот на работа на осигурително брокерските друштва за периодот 01.01 – 31.12.2019