Извештај за обем и работа на осигурително-брокерските друштва за период 1.1-30.9. 2023