Извештај за обем и работа на осигурително-брокерските друштва за период 1.1-31.2. 2024