Извештаj за обемот и содржината на работа на Друштвата за застапување во осигурување за периодот 1.1-30.9.2020