Извештаj за обемот и содржината на работа на Друштвата за застапување во осигурување за периодот 1.1-31.03.2022