Извештаj за обемот и содржината на работа на Осигурително брокерските друштва  за периодот 1.1-30.6.2022