Извештаj за обемот и содржината на работа на Осигурително брокерските друштва за периодот 1.1-30.9.2021