Извештај за обемот и содржината на работата на осигурително – брокерските друштва за јануари – март 2023 година