Извештај за работата на друштвата за осигурување од 1.1. до 31.12.2022 година