Извештај за работата на друштвата за осигурување од 1.1. до 31.3.2023 година

Агрегирани податоци – неживот

 Агрегираи податоци -живот