Извештај за работата на друштвата за осигурување од 1.1. до 31.3.2024 година

Агрегирани податоци – неживот
Агрегираи податоци -живот