Извештај за работењето на друштвата за осигурување од 1.1 до 30.9.2022 година