Извештај за работењето на друштвата за осигурување во периодот 1.1.2023 – 31.12.2023 година

Agregirani Nezivot 23Q4
Agregirani Zivot 23Q4