Извештај за работењето на друштвата за осигурување за 1.1-30.6.2021