ИЗВЕШТАЈ за работењето на друштвата за осигурување за периодот 1.1-30.6.2023

Агрегирани податоци – неживот