ИЗВЕШТАЈ за работењето на друштвата за осигурување за периодот 1.1-30.9.2021