ИЗВЕШТАЈ за работењето на друштвата за осигурување за периодот 1.1 – 30.9.2023

Агрегирани податоци – неживот

Агрегирани податоци – живот