Извештај за работењето на друштвата за застапување во осигурување од 1.1 до 31.12.2023 година