Извештаj за обемот и содржината на работа на на друштвата за застапување во осигурување за периодот 1.1-30.09.2021