Извештај за работењето на друштвата за застапување во осигурување за периодот 1.1-30.06.2021