Извештај за работењето на осигурително-брокерските друштва од 1.1 до 30.9.2022 година