Извештај за работењето на осигурително-брокерските друштва од 1.1 до 31.12.2022 година