Согласно Одлуката бр. 0201-604/4 од 23.09.2014 година за неспроведување на обука и стручен испит потребен за добивање дозвола за работа како овластен актуар (2014-2016 година) донесена од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 23.09.2014 година, Агенцијата за супервизија на осигурување ве известува дека заради недоволен интерес нема да спроведе обука и стручен испит потребен за добивање на дозвола за овластен актуар (2014-2016 година).