Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува кандидатите кои го положиле стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурување/ осигурително брокерски работи – теоретски дел одржан на ден 26.5.2015 година, дека стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурување/ осигурително брокерски работи – практичен дел ќе се одржи на ден 23.6.2015 (вторник) година од 10:00 до 12:00 часот.