Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува кандидатите кои го немаат положено стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето и стручниот испит за вршење на осигурително брокерски работи со првото полагање, дека второто полагање од првиот дел – теоретски дел од стручните испити ќе се одржи на ден 5.11.2018 година во период од 09:00 до 16:00 часот. Вториот дел – практичен пример од стручните испити ќе се одржи на ден 20.11.2018 година во период од 09:00 до 16:00 часот.

 

Стручните испити ќе се одржат во Испитниот центар кој се наоѓа на следната локација:

Правен Факултет во Koмпјутерски Центар на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје.