Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува сите заинтересирани кандидати дека поправниот испит за застапници во осигурување односно осигурителни брокери ќе се одржи на ден 15.09.2014 година, во 15:00 часот, во просториите на Европски Универзитет.

Пријавите за поправен испит освен по пошта може да се достават и по електронски пат, на адреса armin.ukikj@aso.mk , најдоцна до 14.09.2014 година.

Кандидатите кои ќе го полагаат испитот, потребно е да бидат во просториите на Европски Универзитет најдоцна до 14:45 часот.

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ ПОТРЕБНА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ ПОТРЕБНА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ