Известување за полагање на поправен испит

Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува сите заинтересирани кандидати дека поправниот испит за застапници во осигурување односно осигурителни брокери ќе се одржи на ден 30.06.2014 година, во 15:00 часот, во просториите на Европски Универзитет.

Пријавите за поправен испит освен по пошта може да се достават и по електронски пат, на адреса armin.ukikj@aso.mk , најдоцна до 27.06.2014 година.

Кандидатите кои ќе го полагаат испитот, потребно е да бидат во просториите на Европски Универзитет најдоцна до 14:45 часот.

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ ПОТРЕБНА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ ПОТРЕБНА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ