Ве известуваме дека Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на 14.7.2020 г.  со Решение ја стави вон сила мерката на супервизија, привремена забрана за вршење на дејност осигурително брокерски работи, кон Осигурително брокерското друштво С.Т.М Брокер Плус АД Скопје, со седиште на ул. 1 бр.27 Петровец, и ЕМБС 6919456.