Забрана за вршење на дејност осигурителни брокерски работи