Агенцијата за супервизија на осигурување објавува Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност, или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, за движни ствари  кои се дотраени, неупотребливи, или технолошки застарени и истите не се користат од страна на  АСО.
Јавниот повик може да го преземете ТУКА.