Почитувани,

Врз основа на член 158-б став (1) точка 4 и член 158-ѕ точка (1) а во врска со член 94 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/11, 88/13, 43/14, 12/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/2018 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.101/19 и 31/20), АСО изготви Предлог содржина Правилник за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик.

Повеќе детали на следниот линк.