1. Матрица на обврски на друштвата за застапување во осигурувањето и осигурително-брокерските друштва за 2023 година согласно Правилникот за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурување
  2. Матрица на обврски на друштвата за осигурување за 2023 година согласно Правилникот за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурување