Матрица на обврски на друштвата за застапување во осигурувањето и осигурително-брокерските друштва за 2024 година