Месечни податоци за осигурување – неживот август 2023

Месечни податоци за осигурување – живот август 2023