Во рамките на Проектот за развој на осигурителен пазар од катастрофални ризици (SEEC CRIF), во времетраење од три дена (20-22 јуни 2012 година), претставници од Светската банка и Европа Ре организираа серија на состаноци со друштвата за осигурување, Министерството за финансии, Министерството за земјоделство и водостопанство, како и со други релевантни институции.Целта на овие состаноци беше да се добијат дополнителни информации за осигурителниот пазар во Македонија, како и да се зајакне соработката со релевантните институции за нормално одвивање на понатамошните проектни активности.

Целта на овој Проект е создавање на осигурителни производи за ризик од катастрофи и неповолни временски услови, при што посебен акцент во оваа мисија беше ставен на развој на осигурителни производи наменети за потребите на земјоделците. Со идентификување на ризикот кој го погодува земјоделското производство, Европа Ре ќе настојува да создаде соодветни осигурителни производи за земјоделскиот сектор во Македонија, а со тоа ќе придонесат за зголемување на пенетрацијата на осигурителниот пазар во Македонија.

Во целиот проект, улогата на Агенцијата за супервизија на осигурување е да дејствува како кординатор во комуникацијата со сите релевантни министерства, земјоделски организации како и со локалните друштва за осигурување. Исто така, Агенцијата за супервизија на осигурување е задолжена за развој на ризично базирана супервизија за осигурувањето од катастрофи, како и за развој на соодветна законска и подзаконска регулатива за вклучување на производите за осигурување од катастрофи и неповолни временски производи на македонскиот осигурителен пазар.

Повеќе информации на следниот линк.