Мислење (брокерски услуги)- Закон за јавни набавки од 2019 година