Мислење за исплата на провизија на осигурително брокерско друштво, осигурителен брокер и/или застапник во осигурување