ИЗВЕШТАЈ за работењето на друштвата за осигурување за периодот 1.1-31.3.2022