Име и презиме на наградениот млад истражувач: Филип Пеовски

Наслов на трудот

Предвидување на осигурителните премии и штети во Северна Македонија: Постапка на експоненцијално израмнување

FORECASTING INSURANCE PREMIUMS AND CLAIMS IN NORTH MACEDONIA: AN EXPONENTIAL SMOOTHING PROCEDURE