Како регулатор во осигурувањето Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) води особена грижа за едукација на сите граѓани

– актуелни или идни осигуреници. Заради тоа целта на оваа брошура е да даде најосновни насоки и објаснувања во врска со осигурувањето имот

Разгледајте ја Брошурата