Одлуката за премин во втора фаза на асоцијација меѓу Република Македонија и Европската Заедница и нејзините земји членки