Почитувани,

Оваа прилика ја користиме да Ве известиме дека Агенцијата за супервизија на осигурување ја објави предлог содржината на Контниот план за друштвата за осигурување и реосигурување заедно со Упатството. Истата можете да ја превземете тука.

Коментарите и забелешките испратете ги на следните е-маил адреси: darko.dedik@aso.mk , ratka.celakovski@aso.mk и biljana.janevska-nedelkovska@aso.mk најкасно до 6 септември, 2010 година.

Исто така, би сакале да Ве информираме дека Агенцијата по обезбедувањето и разгледувањето на коментарите доставени од Ваша страна, ќе организира работна средба. Средбата ке се оддржи во просториите на Агенцијата, на 15 септември, 2010 година во 10ч. Заради тоа, Ве молиме да номинирате еден претставник од Вашето друштво за осигурување.

Со желба за понатамошна успешна соработка.