Објавен е списокот на кандидати од првата група за Обука за вршење осигурително брокерски работи.

Истиот можете да го превземете тука.

Обуката ќе се изведува во просториите на Европски универзитет – Скопје
(Бул. “Климент Охридски” 68 – Скопје) од 25 – 27.11.2010 и на 3 – 4.12.2010 во 14:00 часот.

Агенција за супервизија на осигурување