Одлука на Комисијата за осигурување од АО за изменување и дополнување на Тарифата на премии за осигурување од АО (Службен весник бр. 99 од 07.05.2024 година)