ОДЛУКА за износот на максимална каматна стапка при пресметка на математичката резерва