ОДЛУКА за начинот на проценка на резервите за штети на друштвата за осигурување и/или реосигурување за време на траење на вонредната состојба (“Службен весник на РСМ” бр 107/2020)